Zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00 w świetlicy wiejskiej w Smardzowie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 8. Raport o stanie gminy przedstawiony przez Wójta Gminy.
 9. Debata nad przedstawionym raportem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2020.
 12. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Jerzmanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020.
 13. Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonych sprawozdaniach.
 14. Dyskusja radnych nad sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2020 rok.
 16. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 17. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz KozakowskiProjekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.