Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołów z XLIV, XLV i  XLVI sesji Rady Gminny Jerzmanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej pod nazwą „Stodoła kultury” wraz z kręgielnią w Jerzmanowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LII/356/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Jerzmanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVIII/286/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag z terenu Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/288/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jerzmanowa na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Jerzmanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Jerzmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Jerzmanowa na 2022 rok.
 19. Przyjęcie Planu pracy Rady Gminy Jerzmanowa na 2022 r.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia.
 22. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady

Tadeusz KozakowskiProjekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.