Zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Jerzmanowa.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z XV sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaczowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Przedszkola Gminnego w Jaczowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jerzmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenie ośrodka wsparcia Klub „Senior +” w Gminie Jerzmanowa działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior +”.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia.
 18. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 19. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski