Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z XVI sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Wręczenia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Jerzmanowa do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Związek Gmin Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/117/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie bezpośredniej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw: Jerzmanowa, Kurowice i Zofiówka w gminie Jerzmanowa.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski