Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołów z XIX i XX sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Wystąpienie Pani Aleksandry Glińskiej w sprawie budowy hospicjum w Głogowie.
 8. Przedstawienie raportu o stanie bezpieczeństwa w Gminie Jerzmanowa w 2019 r.
 9. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego w Gminie Jerzmanowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Jerzmanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety Przewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowa oraz zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowa oraz zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2010 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych boisk treningowych oraz gminnego placu zabaw.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowa".
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.