Zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola Gminnego w Jaczowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Jaczowie, Punktu Przedszkolnego w Kurowicach, Punktu Przedszkolnego w Jerzmanowej i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jaczowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/347/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Jerzmanowa oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/385/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola na terenie Gminy Jerzmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Jaczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jerzmanowa, w roku szkolnym 2020/2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Modła.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze sceny widowiskowej przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.