Zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2020 r. o godzinie 13:00 w świetlicy wiejskiej w Maniowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Raport o stanie gminy przedstawiony przez Wójta Gminy.
 7. Debata nad przedstawionym raportem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2019.
 10. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Jerzmanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonych sprawozdaniach.
 12. Dyskusja radnych nad sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2019 rok.
 14. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 15. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.