Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 10:30 w sali OSP w Jerzmanowej odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołów z XXIII, XXIV, XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/78/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom zamieszkałym na terenie Gminy Jerzmanowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jerzmanowa na lata 2020 – 2023.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.