Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021 r. o godzinie 14:30 w sali OSP w Jerzmanowej odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. znak NK-N.4131.42.5.2020.MS.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Jaczów, Kurowice-Modła i Smardzów, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Jaczów, Kurowice-Modła i Smardzów, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jerzmanowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jerzmanowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jerzmanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jerzmanowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jerzmanowej.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz KozakowskiProjekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.