Realizowany w naszej Gminie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” obchodzi już swoje pierwsze urodziny.

Jeszcze przez rok czyli do końca 2015 r. Projekt będzie realizowany ze środków unijnych
i Budżetu Państwa, a przez kolejne 5 lat począwszy od początku 2016 roku do końca 2020 roku, utrzymanie Projektu finansowane będzie z Budżetu Gminy Jerzmanowa.

Wśród Beneficjentów Ostatecznych przeprowadzona została weryfikacja ich aktualnego statusu, potwierdzającego prawny udział w Projekcie. W tym celu Beneficjenci złożyli stosowne oświadczenia potwierdzające ten fakt. Po przeprowadzonej kontroli wszyscy Użytkownicy Projektu potwierdzili swój udział w Projekcie, w związku z tym nie zmienił się skład Uczestników Projektu, a lista rankingowa pozostała bez zmian.

W celu zbadania poziomu zadowolenia Beneficjentów Ostatecznych z korzystania
z komputerów z dostępem do Internetu oraz rozeznania sposobu, częstotliwości oraz zasad korzystania ze sprzętu, przeprowadzona została wśród Uczestników Projektu anonimowa ankieta.

Wyniki Ankiety:

1. Wiek osoby wypełniającej ankietę.

 • 18 - 30 lat - 12 %
 • 31 - 40 lat – 50 %
 • 41 – 50 lat – 14 %
 • 51 – 60 lat – 12 %
 • powyżej 60 lat – 12 %

2. Jak często korzystają Państwo z komputera?

 • codziennie – 88 %
 • kilka razy w tygodniu – 10 %
 • kilka razy w miesiącu – 2%

3. Jak często korzystają Państwo z Internetu?

 • codziennie – 86 %
 • kilka razy w tygodniu – 12 %
 • raz w tygodniu – 2 %

4. Ile godzin dziennie korzystają Państwo z komputera?

 • do 1 godziny – 5 %
 • powyżej 1 godziny – 31 %
 • powyżej 3 godzin – 38 %
 • powyżej 5 godzin i więcej – 26 %

5. Czy korzystają Państwo z pakietu biurowego Open Office?

 • tak – 69 %
 • nie – 31 %

6. Z jakich narzędzi najwięcej Państwo korzystają?

 • poczta internetowa (e – mail) – 32 %
 • wiadomości w Internecie – 47 %
 • konto bankowe – 18 %
 • inne- telewizja, strony społecznościowe, informacyjne, radio, informacje edukacyjne i szkolne pomoce naukowe, hobby, wędkarstwo – 3%

7. W jakim celu używają Państwo Internetu?

 • do poszukiwania potrzebnych informacji (do szkoły, pracy, itp.) – 19 %
 • do komunikowania się z rodziną, znajomymi – 15 %
 • do rozrywki, zabawy np. gry, bajki, filmy – 15 %
 • dla zabicia czasu - nic konkretnego nie robię – 3 %
 • do bycia na bieżąco ze wszystkim (fakty, wydarzenia, sensacje) – 12 %
 • do rozwijania zainteresowań (pogłębianie wiedzy w danym temacie)- kulinaria, majsterkowanie, ogród itp. – 15 %
 • do kontaktu z bankiem – 7 %
 • zakupy przez Internet – 4 %
 • do poszukiwania pracy – 10 %

8. Czy dzięki korzystaniu z Internetu następuje u Państwa rozwój osobisty?

 • tak – 100 %

9. Czy dzięki korzystaniu z Internetu zwiększyły się Państwa szanse związane 
z poszukiwaniem pracy lub zmianą pracy zawodowej?

 • tak – 52 %
 • nie – 17 %
 • nie dotyczy – 31 %

10. W jaki sposób posiadanie komputera z dostępem do Internetu wpłynęło na Państwa sytuację życiową?

 • dostęp do informacji i wiedzy – 59 %
 • materialnie – np. znalezienie pracy – 6 %
 • dokształcenie – 35 %

11. Proszę podać liczbę dzieci w wieku poniżej 18 lat w gospodarstwie domowym:

 • 0 – 26 %
 • 1 – 21 %
 • 2 – 26 %
 • 3 – 17 %
 • 4 – 10 %

12. Ile osób korzysta z komputera w Państwa gospodarstwie domowym?

 • 1 – 10 %
 • 2 – 21 %
 • 3 – 14 %
 • 4 – 26 %
 • 5 – 12 %
 • więcej niż 5 – 17 %

13. Czy są Państwo zadowoleni ze stanu technicznego użyczonego sprzętu komputerowego oraz obsługi serwisowej?

 • tak – 100 %

14. Czy są Państwo zadowoleni z udziału w Projekcie?

 • tak – 100 %

PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ ANKIETY

Na podstawie przeprowadzonego badania wśród Uczestników Projektu można stwierdzić, że przeważająca liczba Uczestników Projektu (88%) używa komputera codziennie. Kilka razy
w tygodniu korzysta z komputera 10% badanych, natomiast kilka razy w miesiącu używa komputera 2% Uczestników Projektu.

Z Internetu korzysta codziennie znaczna część Beneficjentów Ostatecznych bo aż 86%, kilka razy w tygodniu korzysta 12%, a raz w tygodniu tylko 2 % ankietowanych.

Czas spędzony przy komputerze w ilości powyżej trzech godzin dziennie zdefiniowało 38% badanych. 26% zadeklarowało, iż spędza przy komputerze powyżej 5 godzin dziennie i więcej. 31 % badanych wskazało, iż korzysta z komputera powyżej 1 godziny dziennie, a tylko 5% badanych korzysta z komputera do 1 godziny dziennie.

Z pakietu biurowego spośród badanych Uczestników Projektu korzysta 69%. W przypadku narzędzi, z których korzystają Uczestnicy Projektu przeważającą ilość stanowią wiadomości w Internecie 47%. To pytanie miało możliwość wielokrotnego wyboru, w związku z tym 32% ankietowanych wskazało również pocztę internetową (e-mail), 18% wskazało konto bankowe, a 3% wymieniło inne narzędzia takie jak: telewizja, strony społecznościowe, informacyjne, radio, informacje edukacyjne i szkolne pomoce w nauce, gry, pomoce naukowe, hobby, wędkarstwo.

W pytaniu dotyczącym wskazania celu w jakim Uczestnicy Projektu używają komputera wskazano następujące odpowiedzi. To pytanie również miało możliwość wielokrotnego wyboru. Do poszukiwania potrzebnych informacji (do szkoły, pracy itp.) wskazało 19% ankietowanych. Do komunikowania się z rodziną, znajomymi używa Internetu 15% ankietowanych. Do rozrywki, zabawy np. gry, bajki, filmy używa komputera 15 % badanych. Do rozwijania zainteresowań (pogłębianie wiedzy w danym temacie), kulinaria, majsterkowanie, ogród itp. używa komputera również 15% ankietowanych. Do bycia na bieżąco ze wszystkim (fakty, wydarzenia, sensacje) wskazało 12% badanych. Pracy poszukuje przez Internet 10% ankietowanych. Z bankiem kontaktuje się za pomocą Internetu 7% badanych. Zakupy przez Internet robi 4 % ankietowanych, a 3% korzysta z Internetu dla zabicia czasu i nic konkretnego nie robi.

Wszyscy ankietowani czyli 100% odpowiedziało, iż dzięki korzystaniu z Internetu nastąpił
u nich rozwój osobisty.

Na pytanie dotyczące zwiększenia szans związanych z poszukiwaniem pracy lub zmianą pracy zawodowej, ankietowani odpowiadali w następujący sposób: 52% badanych odpowiedziało że tak, 31% badanych nie dotyczy, a u 17% ankietowanych nie zwiększyły się szanse.

Na pytanie dotyczące w jaki sposób posiadanie komputera z dostępem do Internetu wpłynęło na sytuację życiową, ankietowani odpowiadali w ten sposób, iż 59% z nich wskazało dostęp do informacji i wiedzy, 35% objętych badaniem wskazało dokształcenie, a 6% zaznaczyło - materialnie np. znalezienie pracy.

Na pytanie dotyczące liczby dzieci w wieku poniżej 18 lat w gospodarstwie domowym ankietowani odpowiadali w następujący sposób. 26% ankietowanych wskazało, iż w ich gospodarstwie domowym nie ma dzieci, jak i również 26% badanych wykazało, iż w gospodarstwie domowym mają dwoje dzieci. 21% ankietowanych ma jedno dziecko poniżej 18 lat, 17% objętych badaniem ma troje dzieci, a 10% ma czworo dzieci poniżej 18 roku życia.

Na pytanie ile osób korzysta w gospodarstwie domowym z komputera odpowiedzi rozłożyły się w następujący sposób. 26% ankietowanych wskazało, że z komputera korzystają
4 osoby z gospodarstwa, 21% badanych wskazało, że korzystają 2 osoby, 17% wskazało, że korzysta więcej niż 5 osób, 14% wskazało, że korzystają 3 osoby, 12% wskazało, że korzysta 5 osób, a 10% ankietowanych wskazało, że z komputera korzysta 1 osoba z gospodarstwa domowego.

Na pytanie czy Uczestnicy Projektu są zadowoleni ze stanu technicznego użyczonego sprzętu komputerowego oraz obsługi serwisowej zdecydowanie wszyscy objęci badaniem – 100% odpowiedziało, iż jest zadowolona.

Na ostatnie pytanie dotyczące zadowolenia bądź niezadowolenia z udziału w Projekcie, zdecydowanie wszyscy – 100% ankietowanych odpowiedziało, że jest zadowolona z udziału w Projekcie.

Podsumowując powyższe, można śmiało stwierdzić, iż udział gospodarstw domowych
w Projekcie odniósł bardzo pozytywny skutek i przyczynił się do rozwoju osobistego wszystkich Uczestników Projektu. Beneficjenci Ostateczni Projektu są zadowoleni ze stanu technicznego użytkowanego sprzętu i z opieki serwisowej, a co za tym idzie wszyscy są zadowoleni z udziału w Projekcie. Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, iż Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” zdecydowanie przyczynił się do wyeliminowania zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców objętych Projektem w naszej Gminie. Dzięki udziałowi w Projekcie jego Uczestnicy są doskonale zorientowani w obsłudze sprzętu komputerowego, a należy zauważyć, iż dla większości był to pierwszy kontakt z komputerem jak i również z Internetem.

Użytkownicy stali się bardziej otwarci, rozwijają swoje zainteresowania, mają dostęp do wiedzy i korzystają z Internetu regularnie.

Dzieci i młodzież wykorzystują Internet w celu przygotowywania prac domowych oraz pogłębiania wiedzy zdobytej w szkole. Nawiązują również kontakty z innymi rówieśnikami.

Niewątpliwie posiadanie komputera z dostępem do Internetu umożliwiło wielu Uczestnikom Projektu kontakt ze swoją rodziną i ze znajomymi z innych części kraju i nie tylko. Większość nazwała posiadanie dostępu do Internetu mianem „okna na świat”.

Decyzja o realizacji Projektu w naszej Gminie była bardzo trafna. Beneficjenci Ostateczni są bardzo zdyscyplinowani. Wszelkie wizyty w terenie są mile widziane przez Uczestników, sprzęt komputerowy jest bardzo zadbany, nie ma przypadków wandalizmu, a sprzęt komputerowy jest bezpieczny.