Gmina Jerzmanowa w dniu 18 października 2013r podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-203/13-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” o numerze POIG.08.03.00-02-303/13 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Na realizację Projektu Gmina Jerzmanowa otrzymała dofinansowanie stanowiące 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych – 390 890,00 PLN,

85% z budżetu środków europejskich w kwocie 332 256,50 PLN

15% dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 58 633,50 PLN.

CELE PROJEKTU I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 1. Celem ogólnym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wybranych mieszkańców gminy Jerzmanowa (zgodnie z kryteriami kwalifikacji ujętymi wuszczegółowieniu POIG) poprzez  zapewnienie zestawu komputerowego, dostępu do Internetu oraz przekazanie praktycznych umiejętności informatycznych (szkolenia).
 2. Cel ogólny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe na poziomie rezultatu:
  1. zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników projektu (43 gospodarstwa),
  2. przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów szerokopasmowego Internetu (przewiduje się przeszkolenie najczęściej jednej osoby dorosłej oraz jednego dziecka na gospodarstwo domowe wytypowane do udziału w projekcie).
 3. Osiągnięcie celów bezpośrednich na poziomie rezultatu będzie możliwe poprzez realizację celów pośrednich na poziomie produktu:
  1. zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla beneficjentów ostatecznych,
  2. przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych,
  3. zapewnienie dofinansowania do dostępu do Internetu 43 gospodarstwom,
  4. przeprowadzenie dwóch spotkań z beneficjentami ostatecznymi (działania informacyjno – rekrutacyjne)
 4. Celem pośrednim niemierzalnym na poziomie oddziaływania jest poprawa konkurencyjności i atrakcyjności gminy Jerzmanowa oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Wśród celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić należy:
  1. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy,
  2. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy i życiu mieszkańców,
  3. poprawa jakości życia,
  4. wyrównywanie dysproporcji lokalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu,
  5. zwiększanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy,
  6. przeciwdziałanie ubóstwu i wyrównywanie dysproporcji dochodowych rodzin.
 5. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują realizację celów wymienionych powyżej poprzez:
  1. Zarządzanie Projektem;
  2. Promocję i informację;
  3. Zakup i przekazanie sprzętu komputerowego Beneficjentom ostatecznym oraz świadczenie wsparcia i obsługi serwisowej;
  4. Zakup usługi dostępu do Internetu;
  5. Szkolenie Beneficjentów ostatecznych.

Zakładane produkty (wskaźniki produktu):

 1. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu, - 43 gospodarstwa.
 2. Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 43 szt.
 3. Liczba zainstalowanych systemów – 43 szt.
 4. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych – 10 szkoleń
 5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 2 spotkania

Zakładane rezultaty (wskaźniki rezultatu):

 1. Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 86 osoby
 2. Liczba przeszkolonych osób –  86 osób

Dzięki wsparciu znacznej grupy mieszkańców Gminy Jerzmanowa podlegającym „wykluczeniu cyfrowemu” zarówno z powodu trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych lub stopnia niepełnosprawności, zwiększą się ich szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną.

Beneficjenci Ostateczni:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).
 2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
 3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz / lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 5. Rodziny zastępcze.
 6. Rodzinne domy dziecka.
 7. Samotni rodzice.
 8. Osoby z grupy 50+ , których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
 9. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

REALIZACJA PROJEKTU

 1. W dniu 29.10.2013r. został zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Jerzmanowa „Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w niniejszym Projekcie.
 2. W dniach 31.10.2013r. - 14.11.2013r. przeprowadzona została rekrutacja uczestników do Projektu. Osoby spełniające warunki Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” złożyły dokumenty rekrutacyjne – formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami. W ramach rekrutacji złożono 54 formularzy.
 3. W celu przybliżenia mieszkańcom informacji o Projekcie w dniach 06 listopada 2013r. w Jerzmanowej w Sali OSP przy ul. Lipowej 2  oraz 07 listopada 2013r. w Jaczowie w Wiejskim Domu Kultury przy ul. Głównej 1, przeprowadzone zostały z mieszkańcami Gminy Jerzmanowa zainteresowanymi udziałem w Projekcie spotkania informacyjne.Na spotkaniach przedstawione zostały założenia programowe, przedstawiona została prezentacja dotyczącą Projektu, a po prezentacji odbywały się indywidualne rozmowy z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w Projekcie. Rozdawano formularze zgłoszeniowe i załączniki do formularzy, udzielano porad w zakresie wypełniania dokumentów.
 4. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu Komisji w dniu 15.11.2013r. zweryfikowała złożone w ramach naboru formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłoniła listę rankingową 43 Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do Projektu, 1 osobę nie zakwalifikowała się do Projektu z uwagi na niespełnienie warunków udziału w Projekcie oraz wyłoniła 10 osobową listę rezerwową.
 5. W ramach rekrutacji wyłoniono Beneficjentów Ostatecznych, którzy spełnili następujące grupy docelowe:
  1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).
  2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
  3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej 
   i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz / lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
  4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
  5. Samotni rodzice.
  6. Osoby z grupy 50+ , których przeciętny miesięczny dochód na osobę 
   w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
  7. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin 
   w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 
   w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.
 6. W dniu 28.11.2013r. w Sali OSP w Jerzmanowej odbyło się spotkanie wszystkich 43 Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa", na którym uczestnicy poinformowani zostali o postępach w realizacji Projektu. Uczestnicy podpisywali Deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
 7. W dniu 12.12.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa podpisane zostały Umowy użyczenia sprzętu komputerowego z Beneficjentami Ostatecznymi.
 8. W dniu 04.12.2013r. w ramach przeprowadzonego postępowania do 14 000,00 euro została podpisana umowa z Wykonawcą na Promocję Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”. W ramach umowy wykonane zostały naklejki informacyjne, notesy oraz tablica informacyjna
 9. W 09.12.2013r. w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisania umowa z Wykonawcą na „Dostawę zestawów komputerowych wraz 
  z montażem i świadczeniem usług serwisowych w ramachProjektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”. Wykonawca w dniach 18-19.12.2013r. dostarczył i zainstalował w gospodarstwach domowych, które biorą udział w Projekcie zestawy komputerowe. Zestawy komputerowe zostały oklejone naklejkami promocyjnymi identyfikującymi Projekt. Serwis zestawów komputerowych będzie trwał do 31.12.2015r.
 10. W dniu 11.12.2013r. w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisania umowa z Wykonawcą na „Zapewnienie dostępu do sieci Internet 
  i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez 24 miesiące dla 43 Beneficjentów Ostatecznych Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”. Ostateczny termin podłączenia Beneficjentów do sieci Internet - do dnia 30.01.2014r. Na dzień 31.12.2013r. podłączonych zostało 5 gospodarstw domowych.
 11. W dniu 18.12.2013r. w ramach przeprowadzonego postępowania do 14 000,00 euro została zawarta polisa na ubezpieczenie 43 zestawów komputerowych. Polisa obowiązywać będzie do 31.12.2015r.
 12. W dniu 23.12.2013r. w ramach przeprowadzonego postępowania do 14 000,00 euro została zawarta umowa na Usługę przeprowadzenia szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla łącznie 86 Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”. Szkoleniazostaną przeprowadzone w pierwszej połowie stycznia 2014r.