Realizator Projektu - Gmina Jerzmanowa informuje, że wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa".

Zmiany zostały zatwierdzone Zarządzeniem Wójta Gminy Jerzmanowa nr 0050.101.2014 z dnia 16 października 2014 r.