Na podstawie art.33 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz.U.2020 poz.713) w związku z § 9 ust.7 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa - Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa Nr 0050.175.2015 r. z dnia 16 grudnia 2015 r. t.j. Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa Nr 0050.99.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzień 7 stycznia 2022 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowa, w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Jerzmanowa i na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowa.