Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” - konsultacje. 

 Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że Prezydent Miasta Legnicy, na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz stosownie do treści art. 39 i 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), jak również art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159) oraz art. 34 ust. 6. pkt. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079) prowadzi konsultacje oraz postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Postępowanie jest prowadzone w imieniu i na rzecz następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Chocianów, Gmina Chojnów, Gmina Miejska Chojnów, Gmina Gaworzyce, Gmina Głogów, Gmina Miejska Głogów, Gmina Góra, Gmina Grębocice, Gmina Jemielno, Gmina Jerzmanowa, Gmina Kotla, Gmina Krotoszyce, Gmina Kunice, Gmina Legnica, Gmina Legnickie Pole, Gmina Lubin, Gmina Miejska Lubin, Gmina Męcinka, Gmina Miłkowice, Gmina Niechlów, Gmina Pęcław, Gmina Polkowice, Gmina Prochowice, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Rudna, Gmina Ruja, Gmina Ścinawa, Gmina Wąsosz, Gmina Żukowice, Powiat Głogowski, Powiat Górowski, Powiat Legnicki, Powiat Lubiński, Powiat Polkowicki.

Z pełną dokumentacją sprawy można się zapoznać pod następującym adresem strony internetowej: https://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/obwieszczenia/32263,Obwieszczenie-Prezydenta-Miasta-Legnicy-o-konsultacjach-i-postepowaniu-z-udziale.html

 Dokumentacja postępowania obejmuje:

-    Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

-     Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 ”.

-   Treść uzgodnień z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania, realizacja postanowień „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027” nie spowoduje wystąpienia oddziaływań transgranicznych, w związku z czym postępowanie w tym zakresie nie jest prowadzone.

Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących zarówno projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, jak również projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 ”.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 29.11.2023 r. do 19.12.2023 r.:

1)  za pośrednictwem dedykowanych formularzy on-line znajdujących się pod adresami:

       a) dla dokumentu Strategii: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgof_strategia ,

       b) dla dokumentu Prognozy oddziaływania na środowisko: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgof_oos , lub

2)   pisemnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica (z dopiskiem: Konsultacje Strategii ZIT LGOF), lub

3)   przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: bok@legnica.eu oraz zitlgof@legnica.eu (w temacie wiadomości wpisując: Konsultacje Strategii ZIT LGOF).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, na mocy udzielonych pełnomocnictw, jest Prezydent Miasta Legnicy. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy. Celem przetwarzania danych jest opracowanie „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 ”.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda właściciela danych (art. 6, ust. 1, lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane do zakończenia realizacji celu i dalej zgodnie z przepisami o archiwizacji.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie www.portal.legnica.eu i w siedzibie urzędu, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, pok. 23.