Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sporządzenie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowa.


Spośród złożonych ofert wybrano:

NEOPOLIS Michał Mandziuk

Aleja Wolności 4/4, 67-200 Głogów


Przedstawiona oferta netto zamówienia wyniosła 28.000,00 zł, a kwota brutto 34.400,00 zł.

Wykonawca przedstawił wszystkie pozostałe wymagane dokumenty, uzyskując 100 punktów łącznie w ocenie spełnienia wymaganych kryteriów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wyboru dokonano na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Ustalono, iż oferta przedstawiona przez NEOPOLIS Michał Mandziuk, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 9.11.2023r. i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane w nim kryterium wyboru.