Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz.247 ze zm.) informuję, że :

  • Wójt Gminy Jerzmanowa w dniu 14 lipca 2021 r. wydał decyzję znak: GNZ-I.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa budynku pompowni wody dołowej wraz ze zbiornikami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie szybu SW-4, na działkach ewidencyjnych nr 245/7 i 245/9 (gmina Jerzmanowa, obręb  Łagoszów Mały)”, 
  •  W/w decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem nr 21/21 z dnia 25 marca 2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Głogowie, opinią  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WR.RZŚ.435.9.2021.NR z 10 maja 2021 r. , postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak: WOOŚ.4220.179.2021.TP.6 z 22 czerwca 2021 r.,  znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa ul. Lipowa 4, pok. nr 121 w godzinach pracy urzędu (tj. pn., wt., czw. 7.15-15.15, śr. 7.15-16.15, pt. 7.15-14.15).
  • Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Jerzmanowa www.jerzmanowa.com.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa i tablicy ogłoszeń wsi Łagoszów Mały.