Lista rankingowa wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, osi priorytetowej 3
Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródło energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.