Wójt Gminy Jerzmanowa podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek PVE 290 Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 38 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 428/16 w obrębie Gaiki-Potoczek w Gminie Jerzmanowa”.

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W celu zapewnienia czynnego udziału stronom informuje się o możliwości składania wniosków, oświadczeń i dowodów w prowadzonym postępowaniu w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 24.11.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 i zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jerzmanowa (www.bip.jerzmanowa.com.pl).

Po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenia, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane.