Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr LXIX/500/2023 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 14 lutego 2024r. poz. 1142.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu i z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa oraz na stronie internetowej i BIPie  Urzędu Gminy Jerzmanowa.

Lesław Golba

Wójt Gminy Jerzmanowa