Wójt Gminy Jerzmanowa podaje do publicznej wiadomości informację przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu Ø710 relacji węzeł Jerzmanowa - węzeł WP", na działkach ewidencyjnych nr 547/151, 547/162 (gmina Jerzmanowa, obręb Jerzmanowa); 137, 138 73/1, 128, 117, 108 (gmina Jerzmanowa, obręb Smardzów); 1, 5, 6 (gmina Jerzmanowa, obręb Kurów Mały)", o otrzymaniu od:

  • Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie postanowienia nr 26/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. stwierdzającego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Na postanowienie nie służy zażalenie.
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii nr WR.RZS.435.11.202 l.NR z 25 czerwca 2021 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienia nr WOOŚ.4220.226.2021.AS.4 z 29 czerwca 2021 r., wyrażającego opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Na postanowienie nie służy zażalenie.

Jednocześnie zawiadamiam o zgromadzeniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do art 10§ 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 6 lipca 2021 r. mają prawo do zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, pok nr 121 w godzinach pracy urzędu: 

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.15-15.15, środa: 7.15-16.15, piątek: 7.15-14.15.

Mając powyższe na uwadze wyznacza się nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do dnia 23 lipca 2021 r. Zgodnie z art. 37 Kpa, stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.