Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w nawiązaniu do art. 66 ust. 2 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), a także na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jerzmanowa Uchwały Nr LXX/514/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Bądzów, Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Łagoszów Mały i Smardzów położonych na terenach górniczych, uchwalonego Uchwałą Nr LXIV/467/2023 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r., poz. 4805). Zawiadamiam również o możliwościach zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, w godzinach urzędowania. Informuję jednocześnie, że ww. uchwałę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jerzmanowa pod linkiem https://www.bip.jerzmanowa.com.pl/a,31859,uchwala-nr-lxx5142023.html.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jerzmanowa w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl ) w terminie do dnia 2 stycznia 2024 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Jerzmanowa.

Planowana zmiana planu stanowić będzie niewielką modyfikację obowiązującego planu miejscowego. Wobec powyższego Wójt wystąpi do właściwych organów o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dla tego projektu zmiany planu nie będzie również prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Klauzule informacyjne wynikające z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa pod adresem: http://bip.jerzmanowa.com.pl/m,4870,klauzule-informacyjne.html