WÓJT GMINY JERZMANOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV JERZMANOWA” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym również infrastrukturą celu publicznego zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 4/1 i 96, obręb Jerzmanowa, w gminie Jerzmanowa, powiat głogowski.”  o otrzymaniu od:

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienia nr WOOŚ.4220.526.2023.GK.5 z 6 listopada 2023 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Do niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie.

Jednocześnie zawiadamiam o zgromadzeniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do art. 10§1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony w terminie 7 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, mają prawo do zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, pok. nr 121 w godzinach pracy urzędu.