OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JERZMANOWA z dnia 11 grudnia 2023 r.

o wydaniu przez Wójta Gminy Jerzmanowa decyzji znak: GNZ-I.6220.1.2023 z dnia 11.12.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV JERZMANOWA” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym również infrastrukturą celu publicznego zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 4/1 i 96, obręb Jerzmanowa, w gminie Jerzmanowa, powiat głogowski.”.

 Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa ul. Lipowa 4 pokój nr 121 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Ponadto informuję, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania  przekracza 10, niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa 

Z treścią decyzji można zapoznać się na stronie https://www.bip.jerzmanowa.com.pl/a,31880,obwiesczenie-wojta-gminy-jerzmanowa.html