Na podstawie art. 61 §1 i 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.775 ze zm.), art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

WÓJT GMINY JERZMANOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że na wniosek PVE 290 Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 428/16 w obrębie Gaiki-Potoczek w Gminie Jerzmanowa”.

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W celu zapewnienia czynnego udziału stronom informuje się o możliwości składania wniosków, oświadczeń i dowodów w prowadzonym postępowaniu w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa w godzinach pracy urzędu.

                Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 12.01.2024 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 i zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jerzmanowa (www.bip.jerzmanowa.com.pl).

Po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenia, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane.