Wójt Gminy Jerzmanowa Podaje do publicznej wiadomości informację, że wyznacza się nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – do dnia 7 marca 2022 r. z przyczyn niezależnych od organu, z uwagi na przedłużenie terminu wydania opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do dnia  21 lutego 2022 r. Niniejsza opinia jest niezbędne do wydania decyzji.

Jednocześnie informuję, iż dla niniejszego przedsięwzięcia zostały wydane następujące postanowienia:

- postanowienie WOOŚ.4220.859.2021.BZ.2 z dnia 4 stycznia 2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu opiniujące brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

- postanowienie nr 109/21  z dnia 30 grudnia 2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie opiniujące brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.