Na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) w związku z  art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu przez Wójta Gminy Jerzmanowa decyzji znak: GNZ-I.6220.2.2023  z dnia 02.04.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 38 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 428/16 w obrębie Gaiki-Potoczek w Gminie Jerzmanowa”.

                Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa ul. Lipowa 4 pokój nr 121 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

                Ponadto informuję, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania  przekracza 10, niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło w dniu 02.04.2024 r.

Z treścią decyzji można zapoznać się na stronie BIP - http://bip.jerzmanowa.com.pl/a,32030,obwieszczenie-wojta-gminy-jerzmanowa-z-dnia-2-kwietnia-2024-r.html