Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 2 kwietnia 2024 r.

W sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 428/16 w obrębie Gaiki-Potoczek w Gminie Jerzmanowa”.

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na  środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

WÓJT GMINY JERZMANOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 428/16 w obrębie Gaiki-Potoczek w Gminie Jerzmanowa”, o otrzymaniu od:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienia nr WOOŚ.4220.37.2023.NB.1 z 2 lutego 2024 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie postanowienia nr 38/24
z dnia 16 lutego 2024 r. opiniujące brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii WR.ZZŚ.3.4901.8.2024.MD
z dnia 25 stycznia 2024 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam o zgromadzeniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do art. 10§1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony w terminie 7 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, mają prawo do zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, pok. nr 121 w godzinach pracy urzędu.

Niniejszym informuję, że wyznacza się nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia – do dnia 26.04.2024 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 2 kwietnia 2024 r. poprzez zamieszczenie:

•    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4,

•    na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowa (www.jerzmanowa.com.pl),

•    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jerzmanowa(www.bip.jerzmanowa.com.pl).

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.