WÓJT GMINY JERZMANOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że wyznacza się nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV JERZMANOWA” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym również infrastrukturą celu publicznego zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 4/1 i 96, obręb Jerzmanowa, w gminie Jerzmanowa, powiat głogowski.” – do dnia 22 grudnia 2023 r. z przyczyn niezależnych od organu, z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnej do wydania decyzji opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.