W sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV JERZMANOWA” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym również infrastrukturą celu publicznego zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 4/1 i 96, obręb Jerzmanowa, w gminie Jerzmanowa, powiat głogowski.”

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

WÓJT GMINY JERZMANOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 38 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 428/16 w obrębie Gaiki-Potoczek w Gminie Jerzmanowa”, o otrzymaniu od:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienia nr WOOŚ.4220.738.2023.NB.3 z 29 stycznia 2024 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie postanowienia nr 82/23

z dnia 5 grudnia 2023 r. opiniujące brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii WR.ZZŚ.3.4901.189.2023.MD

z dnia 29 listopada 2023 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                Jednocześnie zawiadamiam o zgromadzeniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do art. 10§1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony w terminie 7 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, mają prawo do zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, pok. nr 121 w godzinach pracy urzędu.

Niniejszym informuję, że wyznacza się nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia – do dnia 26.03.2024 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 4 marca 2024 r. poprzez zamieszczenie:

•             na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4,

•             na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowa (www.jerzmanowa.com.pl),

•             w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jerzmanowa(www.bip.jerzmanowa.com.pl).

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.