WÓJT GMINY JERZMANOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że na wniosek z dnia 07.12.2021 r. Gminy Jerzmanowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa 3 mostów drogowych w ciągu ulicy Głównej i Ruszowickiej w Jaczowie”, położonych w granicach nieruchomości działki nr 476, 477, 475/2, 620/6, 265, 267, 222/1,253 obręb Jaczów.