WÓJT GMINY JERZMANOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że na wniosek z dnia 07.12.2021 r. Gminy Jerzmanowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej 100543D (ul. Szkolna) nad strumieniem Sępolna w m. Jaczów”, położonego w granicach działek nr 479, 571, 478, 489/1 obręb Jaczów.