Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Gmina Jerzmanowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2021-2024 wraz
z perspektywą do roku 2028".