Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom priorytetowych zadań publicznych Gminy Jerzmanowa na rok 2024, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą Jerzmanowa.

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zostaną przeprowadzone w dniach:

od 20 września  2023  r. do 24  października 2023 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na adres :

sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Justyna Tórz – Inspektor ds. komunikacji społecznej, promocji i współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

tel. 76-836-55-40 e-mail: j.torz@jerzmanowa.com.pl

Uwagi, opinie oraz wnioski do projektu uchwały, programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, winny zawierać informacje o podmiocie zgłaszającym (nazwa podmiotu, osoba do kontaktu, kontakt telefoniczny lub e-mail) wraz z treścią uwagi, opinii, wniosku i uzasadnieniem.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba