Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. w Gminie Jerzmanowa.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019.668 t.j.) oraz §6 pkt. 1 Uchwały Nr XXXI/225/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. w Gminie Jerzmanowa poprzez powierzenie lub wsparcie zadania klubom sportowym oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej, prowadzącym działalność na terenie gminy.

Termin złożenia ofert: do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 14.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 stycznia 2021 r.
Realizacja zadań publicznych: od 6 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.