1 .Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Ofertę mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 711 ze zm.).

2. Informacje o przedmiocie konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu "Profilaktyka chorób płuc wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa".

Cele przewidziane do osiągnięcia:

Poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkańców Gminy Jerzmanowa poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych konsultacji lekarza specjalisty pulmonologa.

Cele szczegółowe to:

1) zwiększenie wykrywalności zmian w płucach,

2) zwiększenie świadomości i wiedzy mężczyzn na temat potrzeby prowadzenia badań profilaktycznych
w kierunku wykrywalności chorób płuc,

3) ułatwienie dostępu do bezpłatnej porady lekarza specjalisty pulmonologa,

4) ułatwienie dostępu do bezpłatnych badań TK (niskodawkowe klatki piersiowej).

3. Założenia ogólne projektu:

I.  świadczenie usług przez poradnię pulmonologiczną (w tym wynagrodzenie lekarzy specjalistów, obsługa administracyjna pacjentów):

1) edukacja mieszkańców poprzez uświadamianie jak ważne są działania profilaktyczne,

2) konsultacja z lekarzem pulmonologiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydanie dalszych zaleceń.

II.  badania:

1) skierowanie na badanie TK (niskodawkowe) klatki piersiowej będącego podstawą do analizy przez lekarza specjalistę (pulmonologa),

2) badanie TK klatki piersiowej wykonane przez lekarza specjalistę.

4. Adresaci projektu:

Zakłada się, że badaniami zostanie objętych 50 osób - mieszkańców Gminy Jerzmanowa, którzy ukończyli 35 - r. ż.

Z programu wyłączone są kobiety w ciąży, u których niewskazane jest narażenie na promieniowanie występujące podczas badania TK.

Tryb zapraszania skierowany do odbiorców:

Mieszkańcy gminy o realizacji zadania zostaną poinformowani przez lokalne media, stronę internetową:  www.jerzmanowa.com.pl.

Konsultacje urologiczne realizowane będą w trybie „bez skierowania”.

Harmonogram pracy lekarza ustalany jest w zależności od potrzeb i zgłaszania się pacjentów.

Wymagane będzie wcześniejsza rejestracja.

Czas i miejsce realizacji:

Od dnia określonego w umowie do 30 czerwca 2024 r.

Projekt będzie realizowany w siedzibie Realizatora, oddalonej nie więcej niż 20 km od miejscowości Jerzmanowa.

Dopuszcza się zwiększenie budżetu na realizację przedmiotowego programu, przy czym uzależnione jest to od posiadanych środków i uchwał odpowiednich organów Gminy Jerzmanowa. Zwiększenie budżetu ukierunkowane jest na zwiększenie wolumenu wykonywanych świadczeń. Przyjmuje się, ze w przypadku zwiększenia budżetu na realizację programu, Realizator będzie gotowy do wykonania zwiększonej ilości świadczeń po cenach jednostkowych takich samych jak w ramach pierwotnego budżetu oraz gotowy do wydłużenia okresu wykonania umowy.

5. Zakres działań planowanych do podjęcia:

I.  Ogłoszenie konkursu w trybie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na wybór realizatora zadania.

II.  Podpisanie umowy na realizację zadania oraz ustalenie harmonogramu przyjęć pacjentów.

III.  Po stronie Realizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1. Zapewnienie miejsca przyjmowania pacjentów.

2. Rejestracja pacjentów oraz działania informacyjne i promocyjne.

3. Skierowanie na badania.

4. Badania lekarskie (pulmonolog), które obejmują:

- przeprowadzenie wywiadu,

- wykonanie jednego badania TK przez lekarza specjalistę,

- ocena badania TK przez lekarza specjalistę,

- konsultacja z lekarzem pulmonologiem w razie wykrycia zmian podejrzanych oraz wydanie zaleceń do dalszego postępowania,

- przekazanie danych statystycznych i wniosków z realizacji zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

6. Wymagania stawiane realizatorowi programu:

Oferent winien spełniać łącznie następujące kryteria:

- wymogi dla świadczeniodawców w rozumieniu przepisów art. 5 pkt 41 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.),

- posiadać uprawnienia do wykonywania zadań określonych w ust. 4 niniejszego ogłoszenia- badania ultrasonograficzne wykonywać musi lekarz specjalista,

- posiadać zabezpieczenie w lokalizacji wykonanych badań m.in. pracownia TK.

7. Zasady przygotowania oferty:

1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie na formularzu ofertowym – załącznik nr 2.

Wraz z formularzem ofertowym należy dołączyć wymagane dokumenty wskazane w załączniku nr 4.

2. Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny.

3. Oferentowi nie wolno modyfikować treści wzorów załączników pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Każdą stronę oferty wraz z załącznikami podpisuje (parafuje) osoba (osoby) uprawniona(e) do reprezentowania oferenta lub posiadająca(e) pełnomocnictwo(a), które należy dołączyć do oferty.

5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę, zgodnie z dopiskiem „Zmiana Oferty” lub „Wycofanie oferty”.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą,
a Realizatorem.

8. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami pod rygorem odrzucenia należy składać w terminie do dnia 06 marca 2024 r. w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęć oferenta) z dopiskiem wybór realizatora programu „Profilaktyka chorób płuc wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa”.

2. Ofertę na zadanie należy złożyć w Urzędzie Gminy Jerzmanowa na Biurze Podawczym (parter) lub przesłać pocztą.

3. Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs w biurze podawczym w terminie jak w ogłoszeniu.

4. Realizator zadania zobowiązuje się przestrzegać przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy lekarskiej, oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Po stronie realizatora zadania spoczywa obowiązek informacyjny, administracyjny i uzyskanie zgody osób na przetwarzanie danych na podstawie powołanych przepisów.

9. Otwarcie ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia terminu na składanie ofert.

10. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.

11. Zmiana warunków konkursu lub odwołanie konkursu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunków konkursu lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

2) zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.