Wójt Gminy Jerzmanowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania „Wykonanie obsługi geodezyjnej rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jerzmanowa - GNZ-I.6830.1.2023” .

  • Opis przedmiotu zamówienia.
  • Termin wykonania zamówienia.
  • Warunki udziału w postępowaniu.
  • Kryterium wyboru wykonawcy jest cena.
  • Forma i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
  • Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania ofertowego zostanie podane na stronie internetowej zamawiającego.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego m.in. w przypadku gdy ceny ofert znacząco się różnią, a także do pozostawienia bez wyboru oferty.
  • Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
  • Osobą do kontaktu jest Pan Artur Miechowicz insp. ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy Jerzmanowa tel. 76 836 55 36 e-mail: a.miechowicz@jerzmanowa.com.pl.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna rozgraniczenia następujących nieruchomości: działek 258, 260, 255, 249 z działkami 245 i 263/3. Nieruchomości położone są w obrębie Jerzmanowa, gmina Jerzmanowa.

W szczególności należy dokonać analizę stanu prawnego nieruchomości, przeprowadzić czynności techniczne w terenie, sporządzić i przekazać zamawiającemu dokumentację geodezyjną z przeprowadzonego rozgraniczenia przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w przeciągu 4 miesięcy do daty przekazania zlecenia.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1725 ze zm.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym do zapytania formularzu ofertowym w terminie do 10 lipca 2024 r do godz. 15:00 w urzędzie Gminy Jerzmanowa lub na adres e-mail a.miechowicz@jerzmanowa.com.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent przed upływem terminu składania ofert może ją mienić lub wycofać.