Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W załączeniu przedkładamy do publicznego wglądu, wersję elektroniczną, projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dokumentami, w wersji papierowej, można się również zapoznać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w pok. 122. w dniach od 16 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.


Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba