Zarządzenie Nr 0050.141.2023

Wójta Gminy Jerzmanowa

z dnia 29.11.2023 r.

w sprawie: zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczącego tych zebrań.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmian.) w związku z § 20 Statutu Sołectw zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie zebrań wiejskich na terenie Gminy Jerzmanowa, w związku z wyborami sołtysów i rad sołeckich oraz wyznaczam przewodniczących tych zebrań tj.:

 • Sołectwo Gaiki – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 17.01.2024 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Gaikach. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Panią Annę Palicheb.
 • Sołectwo Zofiówka – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 17.01.2024 r. o godzinie 18.30 w świetlicy wiejskiej w Gaikach. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Panią Annę Palichleb.
 • Sołectwo Potoczek – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 17.00 w sali Centrum Integracji Społecznej w Potoczku. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Pawła Macherę.
 • Sołectwo Bądzów – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 22.01.2024 r. o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Bądzowie. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Tomasza Czyża
 • Sołectwo Kurów Mały – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 18.30 w świetlicy wiejskiej w Kurowie Małym.Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Tomasza Czyż
 • Sołectwo Smardzów – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 23.01.2024 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Smardzowie. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Daniela Wojdyłę.
 • Sołectwo Maniów – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 24.01.2024 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Maniowie. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Tomasza Czyża.
 • Sołectwo Łagoszów Mały – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 24.01.2024 r. o godzinie 18.30 w świetlicy wiejskiej w Łagoszowie Małym. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Panią Justynę Tórz.
 • Sołectwo Kurowice – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 25.01.2024 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej pod adresem Kurowice 42A. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Panią Monikę Krawczyk – Szews.
 • Sołectwo Modła – zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 16.01.2024 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej pod adresem Kurowice 42a.Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Annę Kozakowską – Nagi.
 • Sołectwo Golowice – zebranie wiejskie odbędzie się 22.01.2024 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Bądzowie. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Tomasza Czyż

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.