Zarządzenie Nr 0050.152.2023
Wójta Gminy Jerzmanowa

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r.
w dyscyplinie
:

  • piłka nożna na terenie sołectwa Jerzmanowa
  • piłka nożna na terenie sołectwa Jaczów
  • piłka nożna na terenie sołectwa Łagoszów Mały
  • piłka nożna na terenie sołectwa Potoczek
  • tenis stołowy
  • kolarstwo

Na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048) , Uchwały nr LIX/416/2022 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Jerzmanowa. (Dz. Urz. Z 2022 poz. 5849), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r. :

1) Daniel Wojdyła – Kierownik finansów i Planowania

2) Justyna Tórz– Inspektor ds. komunikacji społecznej, promocji i współpracy z organizacjami pożytku publicznego

3) Tomasz Czyż – Inspektor ds. współpracy

§ 2. 1.  Komisja Konkursowa zaopiniuje złożone oferty mając na uwadze wytyczne, o których mowa w Uchwale nr LIX/416/2022 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Jerzmanowa. (Dz. Urz. Z 2022 poz. 5849), a także wymogi postawione w Otwartym Konkursie Ofert.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, Komisja Konkursowa przeprowadzi do dnia 5 stycznia 2024 r.

§ 3. Komisja Konkursowa swoją opinię przedstawi w formie pisemnej i  przedłoży Wójtowi Gminy Jerzmanowa w terminie do dnia 5 stycznia 2024 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.