Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu „Profilaktyka chorób tarczycy wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa".

Na podstawie art. 9a i 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu „Profilaktyka chorób tarczycy wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa”.

§ 2. Ustala się:

1) treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia,

2) wzór formularza ofertowego w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia,

3) projekt umowy na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia,

4) oświadczenie w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), zabezpieczoną w budżecie Gminy Jerzmanowa na rok 2021.

§ 4. 1. Powołuje się Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert,o którym mowa w §1,zwaną dalej Komisją w składzie:

a) przewodniczący: Monika Krawczyk-Szews –Inspektor ds. oświaty,

b) członkowie:

- Natalia Kulisch – Inspektor ds. gospodarki komunalnej,

- Anna Kozakowska-Nagi – Referent ds. oświaty,

2. Przewodniczący Komisji konkursowej może zaprosić do udziału w jej pracach inne osoby, których obecność jest niezbędna do realizacji jej zadań.

3. Osoby zaproszone do udziału w pracach Komisji konkursowej nie mogą być oferentami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.