Na podstawie art. 10. art. 49. w związku z art. 105 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 4 i 5, art. 38, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 poz. 247)

niniejszym zawiadamiam i podaje do publicznej wiadomości

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4221.21.2021.SD.4 poinformował Wójta Gminy Radwanice o nowym terminie załatwienia sprawy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Sieroszowice II o mocy do 200 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 1/43, I/I6, I/II, 1/12, 17/8, 18/1 obręb Sieroszowice, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie" do dnia 25 czerwca 2021 r.

Informuje o uprawnieniach strony postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 Kpa, do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń, można dokonać w pok. nr 11 Urzędu Gminy Radwanice ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 8.00- 15.30. lei. 076 759 20 37.