Zawiadomienie Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 sierpnia 2021 r.  o wydaniu postanowienia znak: GpI.6220.1.2021 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 130 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5, 6/4, 28/1 i 340 obręb Buczyna, gmina Radwanice” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.