„Budowa Gminnego Przedszkola w Jerzmanowej oraz kotłowni z instalacją gazową, drogi wewnętrznej z chodnikiem na działce nr 547/147”

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)”

Działanie 7.2. „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”

Całkowita wartość Projektu:  4  264  616,11 zł

Wartość dofinansowania: 638 534,45 zł

Okres realizacji: 2008 – 2011

Beneficjent projektu: Gmina Jerzmanowa

OPIS PROJEKTU

Inwestycja polegała na budowie gminnego Przedszkola w Jerzmanowej oraz kotłowni  z instalacją gazową i drogi wewnętrznej z chodnikiem. Budowa Przedszkola przyczyniła się do poprawy dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jerzmanowa. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Jerzmanowa.

Zaprojektowany budynek przedszkola jest jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony, trójtraktowy. Obiekt spełniać będzie wszelkie normy jakie wynikają  z przepisów prawa budowlanego. Przedszkole zaprojektowane jest jako budynek 3 – oddziałowy, w którym każdy oddział przeznaczony jest dla ok. 23 dzieci z możliwością zwiększenia w razie potrzeby do 25. Rozwiązania architektoniczne w obiekcie zapewniają pełną funkcjonalność. Wejście główne do obiektu  znajduje się od strony zachodnio – północnej tj. od strony placu przedwejściowego i drogi dojazdowej. Od wejścia głównego do salek zajęć dla dzieci prowadzi obszerny hall z wydzielonymi wewnątrz przestrzeniami boxów szatniowych dla poszczególnych oddziałów oraz poczekalnia dla rodziców. Na zwieńczeniu hallu znajdują się oddziały przedszkolne: salki zajęć dla dzieci, przeszklone na całą szerokość pomieszczenia  na ogród i plac zabaw w głębi działki. Każda salka zajęć posiada własny sanitariat oraz wyjście na zewnątrz na obszerny taras drewniany i ogród. Oddział dla dzieci najmłodszych wyposażony jest dodatkowo w magazyn leżaków.

Po prawej stronie hallu zaprojektowano jadalnię dla dzieci funkcjonalnie połączoną  z kuchnią i zmywalnią, natomiast po lewej stronie hallu - salkę wielofunkcyjną zamykaną składaną ścianką z profili aluminiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi. Rozwiązanie takie umożliwi powiększenie salki o część hallu do dużej przestrzeni służącej organizowaniu imprez okolicznościowych dla dzieci, występów dzieci oraz spotkań z rodzicami. W prawym trakcie poniżej jadalni znajduje się zespół żywieniowy – kuchnia z zapleczem. Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się sanitariaty ogólnodostępne (damski, męski i dla niepełnosprawnych). W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do budynku przedszkola, po prawej stronie, znajdują się pomieszczenia administracyjno – biurowe: pomieszczenie dyrektora, pomieszczenie administracji oraz pokój socjalny dla pracowników przedszkola, sanitariat dla administracji oraz pomieszczenie gospodarcze.

Od strony północno – wschodniej znajduje się wejście techniczne do zespołu pomieszczeń technicznych: kotłownia gazowa, pomieszczenie konserwatora, pokój socjalny konserwatora oraz sanitariat dla konserwatora – pomieszczenia dostępne są z komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dodatkowo zaprojektowany zastał sanitariat dla dzieci dostępny z zewnątrz budynku. Pomieszczenie na odpady dla zespołu żywienia dostępne jest z zewnątrz budynku, od strony rampy wyładowczej.

Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście z zewnątrz umożliwia pochylnia, odpowiednia szerokość przejść oraz przystosowanie skrajne drzwi. Wewnątrz budynku zaprojektowano toaletę ogólnodostępną pozbawioną barier architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia usytuowane są na jednym poziomie, zapewniając swobodną komunikację. Obiekt posiada wszelką niezbędną infrastrukturę zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie przedszkola. Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę placu zielonego wraz z dojściami, dojazdem technicznym, schodami i rampą oraz instalacją elementów małej infrastruktury (ławki, stojak na rowery i kosze). Nowy obiekt będzie miał powierzchnię użytkową umożliwiającą przyjęcie 69 dzieci z możliwością zwiększenia do 75. Nowoczesna baza lokalowa przedszkola zapewni doskonałe warunki do przeprowadzania programów wychowawczo – dydaktycznych zwiększając tym samym możliwości rozwojowe dzieci.

CELE

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Jerzmanowa.

Realizacja celu głównego jest możliwa dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:

 • Zwiększenie ilości miejsc w Przedszkolu;
 • Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z Przedszkola;
 • Poprawa warunków prowadzenia zajęć i pracy w Przedszkolu.

Realizacja celów bezpośrednich następuje poprzez:

 • Budowę budynku przedszkola oraz kotłowni z instalacją gazową oraz drogi wewnętrznej z chodnikiem.

Zamierzona inwestycja pozwala dostosować działalność Przedszkola do rzeczywistych potrzeb beneficjentów i uwarunkuje jego dalszy rozwój.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę nowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Realizacja projektu stworzy korzystne warunki do rozwoju Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu, a także zwiększenie dostępności do opieki i edukacji najmłodszych dzieci w regionie dolnośląskim uwzględniając obszary wiejskie.

REALIZACJA

Beneficjentem oraz inwestorem projektu jest Gmina Jerzmanowa. Operatorem projektu jest Gminne Przedszkole w Jerzmanowej. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Jerzmanowa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Powierzchnia wybudowanego przedszkola wynosi 914,00 m2.

Realizacja projektu w Gminie Jerzmanowa przyczyni się w dłuższym okresie czasu do:

 • Podniesienia poziomu wykształcenia społeczności lokalnej;
 • Zmniejszenia dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi;
 • Wzrostu świadomości społeczności lokalnej o istotnym znaczeniu edukacji elementarnej;
 • Podniesienia jakości życia na terenie Gminy;
 • Budowy systemu opieki i edukacji na terenie Gminy;
 • Wzrost kapitału społecznego Gminy;
 • Obniżenie poziomu bezrobocia;
 • Budowy społeczeństwa obywatelskiego.

GŁÓWNE KATEGORIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

 1. Opracowanie Studium Wykonalności.
 2. Roboty budowlane – stan zerowy.
 3. Roboty budowlane – stan surowy.
 4. Roboty budowlane – stan wykończeniowy.
 5. Zagospodarowanie terenu.
 6. Roboty budowlane – sieci zewnętrzne.
 7. Instalacje wewnętrzne.
 8. Zasilanie elektryczne.
 9. Zagospodarowanie terenu – roboty drogowe.
 10. Nadzór Inwestorski.

RODZAJ PROJEKTU:

Projekty dotyczące budowy i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej.

KATEGORIA INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH:

Infrastruktura opiekuńczo – wychowawcza.

HARMONOGRAM REALIZACJI:

 1. Data ogłoszenia pierwszego zamówienia publicznego - II kwartał 2007r.
 2. Data rozpoczęcia realizacji projektu – III kwartał 2007r.
 3. Data poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowanego – II kwartał 2008r.
 4. Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu – I kwartał 2011r.
 5. Data zakończenia finansowego realizacji projektu – I kwartał 2011r.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 1. Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej i/lub przedszkolnej  i/lub kształcenia ustawicznego i/lub edukacji specjalnej  - 914 m2.
 2. Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej: 1 szt.

WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ POLITYK HORYZONTALNYCH:

 • pozytywny wpływ projektu na Politykę Równych Szans;
 • pozytywny wpływ projektu na Politykę Społeczeństwa Informacyjnego;
 • neutralny wpływ na projektu na Ochronę Środowiska i Politykę Zrównoważonego Rozwoju;

ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

PROMOCJA PROJEKTU.

 1. Tablica informacyjna.
 2. Tablica pamiątkowa.
 3. Publikacja informacji o projekcie na stronie internetowej beneficjenta www.jerzmanowa.com.pl