„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zofiówka"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe 

usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013


Całkowita wartość Projektu: 835 173,80 zł

Wartość dofinansowania: 342 284,00 zł

Okres realizacji: 2010 - 2011

Beneficjent projektu: Gmina Jerzmanowa


OPIS PROJEKTU

W wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową fi. 160, fi. 110. fi. 90 o łącznej długości 2 493,00 mb. Wykonano montaż 13 sztuk przyłączy wodociągowych fi. 32 o łącznej długości 396,50 mb. Wykonano instalacje wewnętrzne - wodociągowe, fi. 20- 14,50 mb.

W ramach inwestycji wybudowana została również sieć kanalizacji sanitarnej fi. 200, fi. 160 o łącznej długości 815,50 mb. Wykonano montaż 12 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej fi. 160 o łącznej długości 43.00 mb. Wykonano instalacje wewnętrzne - kanalizacyjne fi. 50-5 mb.

Wybudowana została sieć kanalizacji tłocznej fi. 90 o łącznej długości 2058,50 mb. W ramach niniejszej inwestycji wykonano również pompownię ścieków w miejscowości Zofiówka zasilaną w energię elektryczną. Teren przy pompowni został ogrodzony 1 estetycznie zagospodarowany kostką brukową betonową.

W ramach zadania została odbudowana nawierzchnia z żużla paleniskowego o łącznej długości 1380 m2.

Wszystkie budynki zostały podłączone do sieci wodno -kanalizacyjnej w miejscowości Zofiówka w Gminie Jerzmanowa.


CEL OPERACJI

Celem operacji jest poprawa warunków bytowych mieszkańców Zofiówki poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy Jerzmanowa.