„Wyposażenie świetlicy w Maniowie - centrum spotkań zintegrowanego społeczeństwa lokalnego"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU' objętego PROW na lata 2007-2013.


Koszty całkowite operacji: 13.909,45 zł
Wartość dofinansowania: 7.915,95 zł
Okres realizacji: 2012-2013
Beneficjent projektu: Gmina Jerzmanowa

Cel ogólny operacji:

Nowoczesne wyposażenie świetlicy wiejskiej - centrum aktywnej integracji mieszkańców sołectwa, poprzez udział w warsztatach, zebraniach oraz cyklicznych wydarzeniach kulturalnych mających na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych, a także poprzez stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, aktywizacji i integracji lokalnej społeczności.

Cele szczegółowe operacji:

  1. Zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury służącej rozwojowi społeczno-kulturalnemu.
  2. Wzrost aktywności i integracji mieszkańców.
  3. Podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności miejsca spotkań lokalnego społeczeństwa.
  4. Pobudzenie do włączenia się do życia społecznego mieszkańców mniej aktywnych.
  5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

W ramach operacji doposażono kuchnię i salę główną świetlicy wiejskiej. Do kuchni zakupiono: 1 sztukę stołu do przygotowywania potraw, 2 sztuki szaf pod zabudowę oraz 1 sztukę zmywarki uniwersalnej z dozownikiem płynu myjącego z podstawą. Do sali głównej zakupiono 10 sztuk stołów.