„XX lat Samorządu - Jerzmanowa"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013 w zakresie małych projektów


Całkowita wartość Projektu: 31.947,54 zł
Wartość dofinansowania: 17.376,32 zł
Okres realizacji: 2010
Beneficjent projektu: Gmina Jerzmanowa

OPIS PROJEKTU

W dniu 23 maja 2010 roku w Jerzmanowej odbyły się obchody XX rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce pn. „XX lat Samorządu - Jerzmanowa". Głównym
punktem obchodów było spotkanie osób tworzących samorząd Gminy Jerzmanowa w latach 1990 - 2010, w tym radnych, sołtysów, wsi, a także kierowników jednostek
organizacyjnych, skarbników i sekretarzy. Podczas spotkania między innymi przeprowadzono prezentację multimedialną ukazującą w sposób przekrojowy, osiągnięcia
Gminy Jerzmanowa, najważniejsze wydarzenia, opinie podsumowujące XX lat działalności Samorządu. Kolejnym działaniem promującym obchody było rozpowszechnienie folderów wydanych z okazji XX - lecia. W ramach imprezy odbyły się również występy artystyczne skierowane do wszystkich mieszkańców Wzgórz Dałkowskich. Występ Kabaretu „Słuchajcie" z Zielonej Góry, koncert Roberto Zucaro oraz zespołu muzycznego TOP ONE. W celu nadania imprezie właściwej oprawy, a przede wszystkim spełnienia wymogów stawianych przez artystów niezbędne było zapewnienie odpowiedniej techniki estradowej tj. nagłośnienia oraz oświetlenia amfiteatru.

CELE OPERACJI

Cel ogólny:  Aktywna integracja lokalnych działaczy samorządowych i mieszkańców Wzgórz Dałkowskich.

Cele szczegółowe:

  1. Organizacja imprezy lokalnej podsumowującej 20 lat Samorządu w Polsce.
  2. Wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ze Wzgórz Dałkowskich.
  3. Prezentacja dorobku inicjatyw społecznych i kulturowych mieszkańców Wzgórz Dałkowskich.

Cel ogólny i cele szczegółowe są zgodne z celem ogólnym nr 3 .Aktywne i zintegrowane środowisko lokalne i regionalne", celem szczegółowym nr 3.1 „Integracja obszaru LGD" LSR. Osiągnięcie celów wpływać będzie na poprawę integracji i tożsamości mieszkańców na obszarach wiejskich Wzgórz Dałkowskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, wynikających z potrzeby udziału w lokalnych imprezach integracyjnych i kulturowych oraz wpływać będzie pozytywnie na promowanie obszarów wiejskich.