„Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Jerzmanowej”

zadanie realizowane w ramach:

Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Poddziałanie nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

OPIS PROJEKTU

Projekt realizowany jest przez Gminę Jerzmanowa na terenie miejscowości Jerzmanowa. Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Jerzmanowej, przy ul. Obiszowskiej 4A. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków woj. dolnośląskiego.

Projekt przewiduje przebudowę budynku stodoły na świetlicę służącą do organizacji imprez 
i stworzenie kręgielni z niewielkim barem. W świetlicy odbywać się będą zebrania, imprezy (np. dzień dziecka, spotkania świąteczne, Święto Gęsi), organizowane będą również warsztaty. Przebudowa umożliwi powstanie sali zajęć, zaplecza higieniczno – sanitarnego oraz zaplecza kuchennego. Ze świetlicy będą korzystać mieszkańcy Jerzmanowa i całej Gminy. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół obiektu wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz montaż przyłączy i instalacji zewnętrznych niezbędnych do realizacji zadania. Roboty termomodernizacyjne polegać będą na dociepleniu ścian obory mineralnymi płytami z gazobetonu i stropów wełną mineralną i płytami OSB. Odtworzona zostanie również stolarka okienne i drzwiowa i fasady szklane.

Dzięki powstaniu obiektu świetlicy mieszkańcy Gminy uzyskają nowoczesne miejsce w którym będą mogli realizować swoje potrzeby kulturalne oraz integracyjne, co pozwoli na podniesienie poziomu ich zadowolenia oraz wzrostu poczucia tożsamości. Rewitalizacja budynku stodoły i obory na terenie zespołu pałacowo – parkowego oraz rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej w ramach Projektu „Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I. Remont dachu oraz uporządkowanie działki”, w znacznym stopniu podniesie atrakcyjność turystyczną Gminy Jerzmanowa.

Projekt będzie wdrożony poprzez przeprowadzenie szeregu robót budowlanych. Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców Gminy, koła gospodyń wiejskich i turystów odwiedzających Gminę.

Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych (obiekt jednokondygnacyjny). W budynku będą znajdowały się toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Przy świetlicy będą zlokalizowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m.

Projekt jest komplementarny do zrealizowanych dotychczas inwestycji związanych z tworzeniem miejsc promocji i rozwoju kultury na terenie Gminy.Projekt jest realizowany na działce i w obiekcie będącymi własnością Gminy Jerzmanowa.

Potrzeba przedmiotowego Projektu wynika z konieczności ochrony zabytkowych budynków i ich rewitalizacji oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie ich integracji i aktywizacji.

Rezultatem przedmiotowego Projektu będzie ochrona zabytków Gminy, wzrost bezpieczeństwa użytkowanych budynków i jego otoczenia oraz zabezpieczenie budynku stodoły i obory przed dalszą degradacją, przeciekami, wilgocią i zwierzętami.

CELE PROJEKTU

Celem głównym Projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy poprzez rewitalizację budynku na terenie zespołu parkowo – pałacowego w Jerzmanowej.

Dzięki realizacji celu głównego możliwa będzie realizacja celów szczegółowych np. ochrona i wzrost atrakcyjności otoczenia zabytkowego Pałacu w Jerzmanowej oraz zabytkowych budynków, wzrost poczucia tożsamości mieszkańców, wzrost potencjału społeczno – gospodarczego Gminy, wzrost udziału mieszkańców Gminy w życiu społecznym i kulturowym itp.

Najważniejsze efekty zrealizowanego Projektu będą monitorowane poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy.

Realizacja powyższych celów i osiągnięcie spodziewanych rezultatów nastąpi dzięki uzyskanemu wsparciu prac budowlanych umożliwiających zabezpieczenie i poprawę atrakcyjności zabytkowych budynków i ich otoczenia.