Obraz przedstawiający Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa


Pragniemy poinformować, iż Gmina Jerzmanowa uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

„Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Głównym celem jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach w Gminie Jerzmanowa w wyniku utworzenia 25 miejsc przedszkolnych (1 nowy oddział) w Przedszkolu Gminnym w Jaczowie (Gmina Jerzmanowa, województwo dolnośląskie) w okresie 1.03.2020-31.08.2021.

Grupę docelową w projekcie stanowi 75 dzieci (38K) w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Jaczowie (Gmina Jerzmanowa (województwo dolnośląskie), w roku szkolnym 2020/2021 – 25 dzieci z oddziału utworzonego w ramach niniejszego projektu oraz 50 dzieci z pozostałych oddziałów (75 uczniów objętych wsparciem w zakresie zajęć dodatkowych) a także 1 nauczyciel (objęty wsparciem w ramach szkolenia).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Uruchomienie nowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej (1 oddział), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji.

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.


Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Jerzmanowa,

ul. Lipowa 4,

67-222 Jerzmanowa

Wartość projektu: 425 872,85 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 361 991,92 zł