Obraz przedstawiający Unijny projekt „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej  w Gminie Jerzmanowa” na ukończeniu

Od ponad roku w Gminie Jerzmanowa wdrażany jest projekt unijny „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”. Realizatorem projektu jest Gminne Przedszkole w Jaczowie.
W czerwcu rozpoczęły się ostatnie trzy miesiące jego realizacji. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej wśród 25 dzieci w wieku przedszkolnym (poprzez utworzenie 1 nowego oddziału) oraz wyrównanie szans edukacyjnych  i rozwojowych u łącznie 75 dzieci, a także podniesienie kompetencji u  1 z nauczycieli. Cel ten jest zgodny z założeniami przyjętymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Aby ten cel zrealizować w Przedszkolu Gminnym w Jaczowie realizowane są założenia projektowe wdrażane zgodnie z harmonogramem działań projektowych. 

W ramach projektu uczestnicy korzystają z bezpłatnych dodatkowych zajęć. Są to następujące zajęcia: 

  • z języka angielskiego;
  • z gimnastyki korekcyjnej;
  • ruchowe: fitness oraz ju-jitsu
  • zajęcia z programowania i z logopedii.

Istotnym elementem projektu jest również fakt doposażenia nowopowstałego pomieszczenia poprzez zakup wyposażenia, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i zabawek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału przedszkolnego oraz do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.

Dzięki realizacji projektu biorące w nim udział przedszkolaki, mają możliwość pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania i uzupełniać braki w danej dziedzinie, wykorzystując do tego zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne. Wszystko po to aby podnieść kompetencje intelektualne, społeczne  i emocjonalne dzieci oraz zwiększyć w przyszłości ich szanse edukacyjne. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych. 

Zajęcia prowadzone są tak aby przedszkolaki otrzymywały wiedzę, umiejętności o takiej samej jakości niezależnie od płci, statusu społecznego, co jest zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Program zajęć urozmaicony jest wyjazdami edukacyjnymi m.in. do parku linowego w Nowej Soli, do Parku Krasnala w Nowej Soli oraz do Parku Wrocławskiego w Lubinie. Udział w  wycieczkach dydaktycznych przyczyni się więc do zwiększenia  zainteresowań środowiskiem przyrodniczym i geograficznym. 

Z pewnością dla wszystkich możliwość uczestniczenia w projekcie przyniesie wiele pozytywnych efektów. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”.


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.