Obraz przedstawiający Wolne miejsca w Przedszkolu w Jaczowie!

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jaczowie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca we wszystkich grupach wiekowych na rok szkolny 2020/2021.

grupa 3latki – 5 miejsc
grupa 4latki – 8 miejsc
grupa 5latki – 12 miejsc
grupa 6latki – 11 miejsc

Przedszkole Gminne w Jaczowie jest realizatorem projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” nr RPDS.10.01.01-02-0031/17-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne.

Aby zapisać dziecko do przedszkola wystarczy pobrać dokumenty będące załącznikami do ogłoszenia – wydrukować je i wypełnić, a następnie złożyć u Dyrektora Przedszkola Gminnego w Jaczowie lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4,
67-222 Jerzmanowa z dopiskiem: „Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Jaczowie”. Można je także pobrać osobiście w biurze Dyrektora przedszkola, które mieści się w gabinecie nr 312 w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Nabór prowadzony będzie do 18.08.2020r. w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”
oraz Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Jaczowie na rok szkolny 2020/2021. Wymienione dokumenty znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Informacja o zakwalifikowanych kandydatach opublikowana zostanie na stronie internetowej Przedszkola Gminnego w Jaczowie oraz na stronie Urzędu Gminy w Jerzmanowej.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 880-646-662.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć na wolne miejsca w przedszkolu:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 1. wniosek-przedszkole-Jaczow 2020-2021.pdf
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2. oswiadczenie-o-samotnym wychowywaniu.pdf
 3. Oświadczenie o wielodzietności 3. oswiadczenie-o-wielodzietnosci.pdf
 4. Oświadczenia dotyczące kryteriów dodatkowych 4. oswiadczenia - kryteria dodatkowe.odt.pdf
 5. Dane uczestników projektu 5. Dane uczestników projektu.pdf
 6. Deklaracja udziału w projekcie 6. Deklaracja udziału w pojekcie dziecko.pdf
 7. Oświadczenie uczestnika projektu 7. Oświadczenie uczestnika projektu.doc.pdf
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

  9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dziecka.pdf

  10. Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Gminnego w Jaczowie.pdf